Дефектолог-практик
Вівторок, 20.04.2021, 12:40
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Аналіз урокуМій профільРеєстраціяВихідВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Аналіз уроку набуття нових знань з трудового навчання

 

Дата спостереження ________________________ Клас __________

Урок ( предмет) ______________________________

ПІБ вчителя__________________________________

Тема _______________________________________________________________________

Мета

1. Навчальна _____________(варіанти конструювання навчальної мети:

− забезпечити набуття знань (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

− забезпечити формування вмінь (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)...;

− сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

− сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

− сприяти формуванню уявлень про ...;

− сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних процесів;

2. Виховна ________________(варіанти конструювання виховної мети:

− виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;

− сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;

− сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей;

− сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів).

3. Розвивальна __________(варіанти конструювання розвивальної мети:

− сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

− сприяти оволодінню основними способами розумової діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

− сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

− сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

− сприяти розвитку в учнів технічних, загальних і спеціальних здібностей;

− сприяти розвитку в учнів всіх видів пам’яті, мислення, уваги, уяви;

− сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

4. Профорієнтаційна _ (варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

− ознайомити учнів зі змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)....;

− сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;

− розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.... .

− узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар’єру;

− сприяти формуванню знань та вмінь об’єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

− розвивати уявлення про народне господарство і потребу в трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

− виховувати повагу до людини праці).

 

Раціонально, вдумливо і дидак­тично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, від­повідає віковим і інтелектуальним особливостям учнів класу та несе в собі інформацію про кінцевий результат уроку.

Відповідно до місця уроку, основної мети та завдань окремих його частин, які чітко формулю­ються перед учнями та узгоджу­ються з їхнім особистим досвідом, тип вибрано правильно. З ураху­ванням особистісно орієнтованого підходу до навчання вчитель на­дає перевагу гнучкій структурі уроку.

Уміло проводиться мотива­ція навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, пізнавальної ді­яльності.

Зміст уроку повністю відпові­дає вимогам навчальної програми та меті поставлених завдань.

Свідомому засвоєнню ново­го матеріалу слугувало методич­но правильно організована актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.

З цією метою вчителем було використано такі інтерактивні форми ро­боти:______________. Вдале поєд­нання форм та прийо­мів опитуван­ня дозволило педагогу чітко визначити рівень обізнаності учнів з теми. Оптимально використано час на цю роботу. Опитування мало мотиваційний характер.

Робота з вивчення нового ма­теріалу характеризується логічністю, умілим виділенням головного, істотного. Учитель розкриває зміст теми цікаво, до­ступно, з наукових позицій, ви­користовує дані про останні досягнення сучасності. Новий матеріал вивчається в процесі (варіанти: створення або обговорення таблиці, схеми, досліду, перегляду мультимедійної презентації тощо). Це сприяє розви­тку в учнів самостійності, пізнавальної активності школярів. До осно­вних висновків учні приходили за допомогою вчителя.

Педагог уміло пов’язує теоретичний мате­ріал з життям, виробничим оточенням і робить це так, що цей зв'язок випливає зі змісту вивче­ного матеріалу та є його логічним продовженням.

Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, активізує думки, виховує інтерес до навчання. Учитель направ­ляє хід думки учнів таким чином, щоб вони активно, зосереджено намагались побачити невидиме, зрозуміти приховане, розглянути незвичайне у звичайному, у тому, що зустрічається на кожному кро­ці.

Види роботи відповідають віковим осо­бливостям учнів, дозволяють вчи­телю активізувати їхню навчальну діяльність.

Оптимально організовано самостійну роботу учнів під ке­рівництвом учителя з урахуван­ням рівня їхніх навчальних мож­ливостей. Колективна практична робота учнів (варіанти: характеристика виробу в груповій бесіді, створення технологічної карти до виробу, плану виконання виробу (за поясненням, за демонстрацією прийомів роботи, за зразком, малюнком, кресленням, технологічною картою), конспекту з наданої теми, тощо).

Показниками пізнавальної ак­тивності й інтересу учнів до ви­вченого було те, що вони поставили __ запитань до вчителя та до своїх товаришів; ____ учнів хотіли взяти участь в обго­воренні питань, поставлених пе­ред ними.

Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до крите­ріїв, об’єктивно й аргументовано. Отримані учнями бали виставлено в щоденники.

Майстерність учителя вияв­лялася у тому, що знання, набу­ті учнями на попередніх уроках, вдало застосовуються і надалі, повторення оптимально спів­відноситься з вивченням ново­го матеріалу таким чином, що для цього не потрібно спеціаль­но виділяти час.

Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці. У кожного на робочому місці є все необхідне. Учителем підготовлено пам’ятки з виконання самостійної роботи, які є на кожному робочому місці. У результа­ті, при зміні одного виду роботи на інший не витрачається час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко й акурат­но. Постійно організовується ро­бота школярів з під­ручником (або навчальним текстом).

Продумано і своєчасно дано практичне завдання. Учитель зробив потрібні роз’яс­нення щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його виконання учнями, попере­див учнів про можливі труднощі під час виконання завдання та дав рекомендації щодо їх подолання. Чітко і своєчасно було проведено інструктаж з __________ (або за інструкцією №_ ).

Суттєву роль відіграє індивідуалізація (або диференціація) за­вдання – це доводить, що вчи­тель вивчає можливості, здібності кожної дитини.

З точки зору виховного впли­ву уроку, перш за все треба відмі­тити особистість учителя. Спокій­ний тон, уважне і добре ставлення до учнів у поєднанні з вимогливіс­тю, манера звертатися до класу, витримка – усе це передається дітям і слугує еталоном людських стосунків. Урок відзначається свідо­мою робочою дисципліною.

На уроці створено належні матеріальні, морально-психоло­гічні, гігієнічні, естетичні умови.
Урок проходить у чистій, добре провітреній майстерні.

Заняття проведено в темпі, який відповідає рівню працездатності дітей групи, раціонально ви­користано кожну хвилину.

Мети уроку досягнуто. Учні набули знань з теми __________, на уроці формувалися уміння _______.

Заняття має логічне завер­шення: проводиться перевірка виконання практичного за­вдання. Висновки з уроку робить учитель (або учні за допомогою вчителя,за наданими питаннями, тощо). Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуа­ції, при якій учні відчувають за­доволення від своїх успіхів у на­вчанні (“ситуація успіху”). Зміст уроку сприяв розвитку в учнів
інтересу до навчання. Активна ро­бота учнів у ході уроку дозволяє зробити висновок про те, що ма­теріал з теми засвоєний на (достатньому, або середньому рівні).

Урок проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного вчителем у процесі підготовки до нього. Він оптимально коригується учителем відповідно до обставин.

 

Підготувала аналіз уроку заступник директора з НВР __________ Кірія А.В.

 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Відді спеціальної та інклюзивної освіти
 • Костянтинівська спец. школа-інтернат
 • Сайт для педагогів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • Безкоштовний каталог сайтів Каталог сайтів
  сайт Кірії Анжели Віталіївни